Általános üzleti feltételek

Az ingatlanforgalmi közvetítésről szóló törvény rendelkezéseivel összhangban, (Hivatalos Közlöny, 107/07, 144/2012, 14/2014.) a  "Mirakul Adria d.o.o." ingatlanközvetítő ügynökség, Put Luke 23, 22240 Tisno, iroda Petrića Glava 13A, 22240 Tisno, meghozta/hatályba léptette 2016.04.15.-én az Általános üzleti feltételekről szóló szabályt amellyel meghozatalával az előző szabályok érvényüket vesztik: 

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK


ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az ingatlanközvetítő Általános Üzleti Feltételei (a továbbiakban: Általános Feltételek) az ingatlanközvetítő ügynökség (a továbbiakban: Közvetítő) és a természetes vagy jogi személy (a továbbiakban: Megbízó) közti üzleti kapcsolatot szabályozzák, amely írott szerződés, vagy közvetítési megbízás (standard vagy kizárólagos) formájában kötődik. 

Általános Üzleti Feltételek a Közvetítő és a Megbízó közt létrejött szerződés vagy közvetítési megbízás szerves részét képezik. A Megbízó a szerződés vagy a közvetítési megbízás aláírásával igazolja, hogy ismeri az Általános Üzleti Feltételeket, elfogadja őket, kivéve ha a viszonyok a Közvetítővel nincsenek szerződésileg másképp szabályozva. Közvetítő a felvállalt kötelezettségeket kellő hozzáértéssel és figyelemmel végzi. Amennyiben a Közvetítőnek kétoldali megbízása van (vevő és eladó, stb ...), mindkét fél érdekeit képviseli, a kiegyensúlyozott állásfoglalással mindkét megbízó ügyfél érdekében.

Jelen Általános Feltételekben található egyes fogalmak és elnevezések jelentése a következő:
 • Ingatlanközvetítő -  a Mirakul Adria Kft., Tisno, MB:4525817, OIB: 09424998207, amely képviseli a horvát, angol, német és magyar nyelvü eladókat és vásárlókat
 • Ingatlanforgalmi közvetítés – azok az Ingatlanközvetítő által végzett  műveletek, amelyek kapcsolódnak a Megbízó (Vevő vagy Eladó, stb…) és harmadik személy (Vevő vagy Eladó, stb…) közti kapcsolat előkészítéséhez és létrehozásához, valamint tárgyalások (ha így van szerződve) és jogi műveletek előkészítése egy meghatározott ingatlan esetében, különös tekintettel a vásárlásra, eladásra, cserére, bérlésre, bérletre és hasonló.  
 • Megbízó - természetes vagy jogi személy, aki az ingatlanközvetítővel írásos szerződést vagy közvetítési megbízást köt (eladó, vevő, bérlő, bérbeadó vagy más lehetséges ingatlanforgalmi  résztvevő).
 • A harmadik személy (azonos lehet a megbízóval, kétoldali közvetítés) - az a személy akit az ingatlanközvetítő igyekszik kapcsolatba hozni a Megbízóval, egy meghatározott  ingatlant érintő jogi műveletekkel kapcsolatos tárgyalások céljából.
 • Ingatlan  kínálat - a közvetítő honlapján és a közszolgálati hírszolgálókban, valamint más írott és elektronikus médiákban megtalálható ingatlanok, nem minősülnek ajánlatnak hanem felhívásnak a közvetítési szerződés vagy közvetítési megbízás megkötésére, a megbízó (vevő, bérlő, stb…) és harmadik személy, azaz eladók, bérbeadók, stb…, közti kapcsolat létrehozása céljából, a Közvetítő által már ismert és hirdetett ingatlanokra.  
 • Közvetítői szerződés vagy közvetítési megbízás - egy olyan írásos dokumentum, amely alapján a Közvetítő közvetítési munkákat végez az ingatlanforgalomban résztvevő személy részére
 • Közvetítési díj – az az összeg, amelyet a Megbízó a Közvetítőnek, a szerződés vagy közvetítési megbízás, azaz árlista, ha másként nem állapodtak meg, alapján köteles kifizetni.
 • Bizalmas információk ingatlan vásárláskor – a nem általános jellegű információk, azaz: az ingatlan pontos címe az utca és házszám értelmében, google maps-on a pozíció, kataszteri parcella vagy telekkönyvi száma, a megbízó neve, telefonszáma, címe és hasonló.Bizalmas információk csak a Megbízó és a Közvetítő közti közvetítési szerződés megkötése után kerülnek nyilvánosságra.
 • Általános jellegű információk ingatlan vásárláskor - település, ahol az ingatlan található, a kezdőár, a tulajdonosság és legalizáltság rendezettsége, méret, stb. ..
 • Szerződés vagy megbízás kötés elektronikus levelezésen keresztül (Az elektronikus iratokról szóló törvény Hivatalos Közlöny NN 105/05 és az elektronikus kereskedelemről szóló törvény Hivatalos Közlöny 173/03, 67/08, 36/09, 130/11) - A szerződéseket kötni elektronikus úton vagy elektronikus formában is lehet. Ajánlat és az ajánlat elfogadása lehet elektronikus úton, vagy elektronikus formában. Amikor elektronikus üzenetet vagy elektronikus formát használnak, mint szerződési formát, az ilyen szerződés jogi érvényessége nem óvható meg csak annak alapján, hogy elektronikus üzenet formájában, vagy elektronikus formában jött létre. Az elektronikus úton vagy elektronikus formában kötött szerződésekre vonatkozó vagy kapcsolatos kötelező jogviszonyokra a kötelező viszonyokról szóló törvény rendeletei hatályosak illetve azok az előírások, amelyek a szerződött viszonyokat szabályozzák.Ez teljesíti azt az ingatlanforgalmi közvetítésről szóló törvény, Hivatalos Közlöny 107/07 általi kötelezettséget, hogy a szerződés vagy a közvetítési megbízás írott kell, hogy legyen.

INGATLAN KÍNÁLAT

A Közvetítő jelenlegi kínálata, mint a kereslete is ismert Megbízó részére, a Megbízótól kapott írásos vagy szóbeli adatokra alapozódik és megkötött közvetítési szerződéssel van feltételezve. 

Fenntartjuk az ingatlan téves leírásának, helyének, előző eladási árának és a tulajdonos elállásának lehetőségét. Az esetleges pontatlan adatokért nem felelünk, de a részünkről történő szándékos vagy kiemelkedően felelőtlen viselkedés esetében felelősséget vállalunk. Ajánlatainkat és tájékoztatásainkat a Megbízó üzleti titokként  kell, hogy kezelje és csak írásbeli jóváhagyásunkkal adhatja át harmadik személynek.

Ha a Megbízó már megismerte az általunk felkínált ingatlant, vagy ha már más Közvetítő által kapcsolatban volt harmadik személlyel, köteles erről tájékoztatni bennünket még a Közvetítő üzleti helyiségében, ha pedig a Közvetítő ajánlata másik úton történt (e-mail, fax, levél) a Megbízó írásban értesíti a Közvetítőt (azonnal, az ajánlat átvételét követő 24 órán belül) és pedig elektronikus postán (e-mailben), faxon, vagy ajánlott levélben, feltűntetve a látogatás dátumát és másik közvetítő nevét tartalmazó adatokkal vagy annak a személynek nevét és adatait aki vezette. Abban az esetben, ha a Megbízó nem figyelmezteti a Közvetítőt a meghatározott időben, úgy kell tekinteni, hogy kapcsolat a Közvetítőn keresztül jött létre (Mirakul Kft.).

KÖZVETÍTŐ KÖTELEZETTSÉGEI
 
 • A Megbízó (vevő, eladó, stb…) azonosítása személyi igazolvány, útlevél vagy hasonló alapján.
 • közvetítési szerződés (standard vagy kizárólagos) vagy a közvetítési megbízás megkötése a Megbízóval,
 • törekszik megtalálni a keresett ingatlant, azaz a harmadik személyt kapcsolatba hozni a Megbízóval közvetítési munkák elvégzése céljából,
 • véleményezni az ingatlan piaci értékét és tájékoztatja erről a Megbízót,
 • figyelmeztetni a Megbízót az ingatlan hiányosságairól és a piaci helyzetről,
 • ellenőrizni a közvetítői munkához szükséges iratok hitelességét, amelyekkel az érintett ingatlannal kapcsolatos tulajdoni státusz vagy egyéb valós jogosultság bizonyítható, figyelmeztetni a Megbízót a szemmel látható hiányosságokról és az ingatlan rendezetlen telekkönyvi állapotából eredhető esetleges veszélyekről, bejegyzett valós jogokról vagy harmadik személyek esetleges az ingatlant érintő jogaikról,
 • ismertetni a Megbízóval az érintett ingatlan jogi dolgaiból eredő törvényi és egyéb kötelezettségeket, a harmadik személy felé nem teljesített kötelezettségek jogi következményeit, egyéb jogszabályok alapján az építési és a használati engedély hiányával járó következményeket,
 • elvégezni az ingatlan bemutatásához (prezentálásához) szükséges műveleteket az ingatlanpiacon, az ingatlan megfelelő, a Közvetítő által meghatározott módon történő meghirdetését és elvégezni minden olyan az ingatlanforgalmi közvetítési szerződésben meghatározott műveletet, amelyek túlmennek a megszokott prezentáláson és amelyek után előre kimutatott költségekre jogosult,
 • lehetővé tenni az ingatlan megtekintését,
 • a Megbízó személyes adatainak őrzése,
 • értesíteni a Megbízót minden, általa ismert és a tervezett művelethez kapcsolódó fontos körülményről,
 • közvetíteni a tárgyalásokon és törekedni a szerződés megkötésére, ha erre külön kötelezte magát
 • jelen lenni a jogi művelet (előszerződés és szerződés) lezárásakor, ha erre kötelezte magát,
 • közvetíteni az ingatlan átadás-vételekor, ha erre kötelezte magát
 • segítség a tulajdoni jog bejegyzésénél és az adókötelezettség bejelentésénél, ha erre kötelezte magát
 • A Közvetítőnek nincsenek sem törvényi (az ingatlan valós helyzetéről, jogviszonyarol szóló információ) sem kérelmi (kártérítés azaz felelősségbiztosítás harmadik személyek felé) kötelezettségei azon ügyfelek felé, akikkel nincs szerződött viszonyban, mert szerződés vagy közvetítési megbízás nélkül az ügyfélnek nem nyújt semmilyen az ingatlan adás-vételével kapcsolatos közvetítői szolgáltatást.

MEGBÍZÓ KÖTELEZETTSÉGEI
 
 • a Megbízó azonosításra szolgáló dokumentumok átadása/felmutatása (személyi igazolvány, útlevél, meghatalmazás, stb…) 
 • közvetítési szerződés (standard vagy kizárólagos) vagy a közvetítési megbízás megkötése a Közvetítővel,
 • felmutatni a Közvetítőnek minden olyan iratot, amely az ingatlan feletti tulajdonjogát bizonyítja, valamint a szerződés tárgyát képező ingatlanhoz kapcsolódó valós jogosultságát és figyelmezetni a Közvetítőt minden olyan bejegyzett és nem bejegyzett teherre, amelyek az ingatlant terhelik,
 • tájékoztatni a Közvetítőt minden olyan körülményről, amely fontos a közvetítés elvégzéséhez, felmutatni az ingatlan pontos adatait és ha rendelkezik vele akkor a szerződés tárgyát képező ingatlan helyi, építési és használati engedélyét, valamint felmutatni a Közvetítőnek a harmadik fél felé fedezett kötelezettségekről szóló bizonylatokat,
 • biztosítani a Közvetítőnek és a szerződéskötésben érdekelt harmadik félnek az ingatlan megtekintését,
 • tájékoztatni a Közvetítőt a keresett ingatlan fontos adatairól, különösen az árról és az ingatlan leírásáról,
 • kifizetni a közvetítői díjat a kiközvetített ingatlan után, mindjárt a szerződés megkötésekor, vagy az előszerződés megkötése után, ha az előszerződés alapján kerül kifizetésre az adás-vételi ár első utalása/részlege (foglaló, előleg, …)
 • ha az kimondottan szerződésben megvan határozva akkor megtéríteni a Közvetítő mindazon költségeit amelyek a közvetítés során merülnek fel és eltérnek a rendes eljáráskor felmerülő költségektől,
 • írásban értesíteni a Közvetítőt minden olyan változásról, amely érinti azokat a feladatokat, amelyekkel a Közvetítőt megbízta, különösen az ár és az ingatlan feletti tulajdonosság változása esetén
A Megbízó nem köteles megjelenni a Közvetítő által talált harmadik féllel, szerződéskötés céljából folytatott megbeszéléseken, sem szerződéskötésen és a szerződés azon rendelete, amelyben ez másként van meghatározva semmisnek tekinthető. A Megbízó felel azokért a károkért, ha nem jóhiszeműen vagy lelkiismeretesen cselekedett és köteles a közvetítés alatt felmerült költségeket megtéríteni, amelyek nem lehetnek nagyobbak a közvetítői munkáért meghatározott közvetítői díjnál.

A Megbízó felel azokért a károkért, ha csaláshoz folyamodott, szerződéskötés lezárása céljából a közvetítői munkához eltitkolt vagy pontatlan adatokat közölt.
A Megbízó felel a károkért abban az esetben is, ha Közvetítővel vagy az általa kapcsolatba hozott, vagy általa küldött harmadik személlyel szemben szándékosan, kimondottan felelőtlenül viselkedett.  

Úgy tekinthető, hogy a Közvetítő kapcsolatot hozott létre a Megbízó és harmadik személy (természetes vagy jogi) között, akivel szerződéskötés céljából tárgyalt, különösen ha: közvetlenül elvitte, vagy utalta a Megbízót az érintett ingatlan megtekintésére, találkozást szervezett a Megbízó és harmadik fél között szerződéskötés céljából, a Megbízóval ismertette a harmadik, szerződéskötésre felhatalmazott személy nevét, telefonszámát, faxszámát, e-mailjét, vagy közölte vele a keresett ingatlan pontos helyét.

Amennyiben a szerződés lejártát követő 2 éven belül a Megbízó szerződést köt, olyan személlyel, akivel a Közvetítő kötötte össze, a szerződés érvényessége alatt, köteles a Közvetítőnek a közvetítői díjat teljes egészében kifizetni.  

JOGOSULTSÁG A KÖZVETÍTŐI DÍJRA

A Közvetítő abban a pillanatban teljes egészében jogosult a közvetítői díjra, amikor a közvetítői munka, amellyel a Megbízó szerződéskötésre kötelezte magát lezárult, ha csak nem lett másként meghatározva. A Közvetítő díja a közvetítési munka eredményeként megszületett szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy mindjárt azt követően lesz kifizetve, azaz előszerződés vagy két fél közti szerződés aláírásakor az első részleg kifizetésénél.

Amennyiben a Megbízó a közvetítői munka befejezte előtt eláll, köteles megtéríteni az elhasznált idő reális költségeit, a hirdetés és egyéb költségeket, és mindezt a közvetítői árjegyzék, írásos nyilatkozat, vagy foglalói nyilatkozat,  stb... alapján. A Megbízó köteles kifizetni a díjat akkor is, ha azzal a személlyel, akivel a Közvetítő hozta kapcsolatba a közvetítésitől különböző szerződést írta alá, amely ugyanolyan vagy hasonló értékű, vagy ugyanazt a célt érte el mint a közvetítői munkával.

A díj a közvetítés általános költségeit foglalja magába, kivéve a szerződésben külön leírtakat.
A Közvetítő akkor is jogosult a közvetítői díjra, ha az nincs kimondottan a közvetítői szerződésbe foglalva. 
A közvetítői díj a közvetítői árjegyzék alapján lesz meghatározva. 

Az ügynökség diszkrét joga, hogy egy minimális jutalékösszeget meghatározzon, szükség szerint, a helyzettől függően (ha több ügynökség vesz részt egy ingatlant érintő eljárásban, stb…), azaz a díj megfizettethető akár csak az érintett ingatlan eljárásban résztvevő egyik szerződő féltől, de maximum a jutalék összegének feléig. 

Az árjegyzék a mérvadó, amennyiben ez nincs a szerződésben vagy közvetítési megbízásban másként meghatározva.

A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

A közvetítési szerződés 12 hónapra kötődik, és a határidő lejárta után szűnik meg,  kivéve ha abban az időszakban a közvetítés eredményeként nem születik szerződés, vagy ha valamelyik fél felmondja a szerződést.

Ha a szerződés a határidő lejárta miatt szűnik meg, a szerződött feleknek egymással szembeni követeléseik nincsenek. A Megbízó köteles a Közvetítőnek megtéríteni azokat a felmerült költségeket, amelyekről megállapodtak, hogy a Megbízó külön fizet.

A VITÁK RENDEZÉSE

A szerződésből vagy közvetítési megbízásból eredő Megbízó, Közvetítő és harmadik személyek közti viszonyokra, amelyeket az Általános Üzleti Feltételek, vagy szerződés vagy közvetítési megbízás sem szabályoz, a  ingatlanforgalmi közvetítésről szóló törvény , a kötelező viszonyokról szóló törvény és az általános közigazgatási eljárásról szóló törvény rendeletei szabályozzák. 

Esetleges viták az illetékes bíróság fennhatósága alá esnek.

A Közvetítői szolgálatok árjegyzéke az Általános Üzleti Feltételek szerves részét képezik, amely a Közvetítő hivatalában látható és elérhető helyen van feltűntetve együtt az Általános Üzleti Feltételekkel.

Ez az Általános Üzleti Feltételek szoló szabély, 2016. április 15-én lép hatályba.

A Mirakul Adria Kft. igazgatója
Farkas Gyula